Gedragsregels voor begeleiders (trainers/ coaches)


De gedragsregels vormen een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

Gedragsregels
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels leden en vrijwilligers 

 

Zorg dat je op tijd aanwezig bent:

Bij wedstrijden thuis dien je minimaal een half uur van tevoren aanwezig te zijn. Bij de trainingen minimaal een kwartier voor tijd.

Meld je alleen af voor de training of de wedstrijd, als het echt niet anders kan

Feestje en logeerpartijtjes zijn geen goede reden voor afmeldingen. Bedenk je altijd dat je aan een teamsport doet en dat door jouw afmelding jouw team in de problemen kan komen. Indien om een flauwe reden wordt afgemeld, mag de trains(t)er dit doorgeven aan de coach. Deze mag bepalen of hier maatregelen voor genomen worden (bijv. een extra reservebeurt).

Vrijwilligers worden gewaardeerd

Bedenk dat jij kunt korfballen door alle train(st)ers, coaches en teamouders die bij de korfbalverenigingen actief zijn! Als zij er niet waren, zou jij niet kunnen spelen. Zij zetten zich in hun vrije tijd in om jou te laten korfballen. Denk hierover na en waardeer dit. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien.

Besteed aandacht aan normen en waarden:

Houd de volgende dingen in je achterhoofd:

- geef geen grote mond op de training of tijdens een wedstrijd. Niet tegen een train(st)er, coach, scheidsrechter, maar ook niet tegen een (mede)speelster;

- probeer niet altijd een weerwoord te hebben;

- als de train(st)er/coach spreekt, luister jij. Als jij spreekt, luistert de train(st)er/coach;

- ga voorzichtig om met korfbalmaterialen. Ga om met spullen van een ander, zoals je met je eigen spullen omgaat.

VOG

 

We streven naar een VOG voor elke nieuwe vrijwilliger vanaf augustus 2020.

Wat is een VOG?

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Kom de vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG.

Waarom een VOG?

Door het aanvragen van een VOG kom je meer te weten over iemands verleden. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer aanstelt. Een VOG is een controlemiddel, en kan ongewenst gedrag niet voorkomen!