Als vereniging willen wij dat al onze leden zich veilig, gehoord en vertrouwt kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen hebben we een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor KV Odisco is Jeanne van de Kaa. Zij is bereikbaar via jeannevdkaa@gmail.com


WANNEER/WAAROM GA JE NAAR EEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

Iedereen die verbonden is aan KV Odisco, leden, ouders, trainers, coaches enzovoort, kan contact opnemen met de VCP wanneer hij/zij last ervaart of zich zorgen maakt over grensoverschrijdend (ongewenst) gedrag van personen eveneens verbonden aan KV Odisco.

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt onder andere verstaan:

 • Verbale agressie/intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
 • Fysieke agressie/intimidatie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
 • Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
 • Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen/grappen maken, aanranding en verkrachting);
 • Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur).

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON

De VCP handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van het verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de VCP plaats vindt. Omdat vertrouwen en veiligheid voorop staat zullen gesprekken niet bij KV Odisco plaats vinden. Voor alle stappen die de VCP plichtshalve onderneemt is de (schriftelijke) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, zal de VCP de bemoeienis stop te zetten. De VCP waarborgt ten alle tijde de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen omtrent de reden tot consultatie van de VCP.

 

Taken vertrouwenscontactpersoon KV Odisco:

 1. Het begeleiden en adviseren van de persoon die contact heeft gezocht.
 2. Samen met de melder zoeken naar oplossingen en het ondersteunen in de te nemen stappen.
 3. Indien de melder slachtoffer is van strafbare feiten dan wordt ondersteuning geboden bij het doen van aangifte bij de politie.
 4. Bij kinderen onder de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer om contact op te nemen met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie. Wanneer het kind om zwaarwegende redenen niet wil dat er contact opgenomen wordt met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van het kind dan zal de VCP contact opnemen met de huisarts van het kind.
 5. Het bijhouden van een dossier; de aantekeningen worden na het sluiten van de procedure vernietigd. Er wordt een geanonimiseerd overzicht bijgehouden van de aard en omvang van meldingen. Dit wordt gedeeld met het bestuur en kan door leden worden ingezien.
 6. Consultatie in geval van geruchten, klachten en/of wanneer er vragen zijn of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
 7. De melder, indien nodig, doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.


Geheimhoudingsplicht

Alleen wanneer de melder (schriftelijke) toestemming geeft kan informatie aan derden verstrekt worden. De VCP mag de geheimhoudingsplicht enkel schenden wanneer er sprake is van een risico op ernstige (psychische en/of lichamelijke) schade en/of wanneer de veiligheid van de melder in het geding komt. Het verbreken van de geheimhoudingsplicht gebeurd nooit zonder dat de melder hiervan op de hoogte is gebracht. De VCP zal in deze situaties, middels een georganiseerd overleg, de casuïstiek anoniem bespreken met de voorzitter van KV Odisco om te checken of het schenden van de geheimhouding daadwerkelijk de enige optie is.

 

Werkwijze:

De VCP streeft naar het vinden van oplossingen voor het probleem waar de melder mee komt. De VCP blijft neutraal en objectief in het benaderen van het probleem en personen. Het doel van de VCP is aansluiten bij de beleefwereld van de melder en niet om aan waarheidsvinding te doen.

Het vinden van oplossingen kan plaats vinden door onder andere bemiddeling of advisering. Advisering houdt in dat er middels individuele gesprekken met de melder onderzocht wordt welke stappen hij/zij het beste kan nemen. Bij bemiddeling worden gesprekken met zowel de melder als de beschuldigde aangegaan onder leiding van de VCP. Dit kan enkel gebeuren wanneer niet alleen de melder hiermee instemt maar ook de beschuldigde. Als de melder daarmee akkoord gaat, neemt de VCP contact op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere gesprekken met beide betrokkenen onder leiding van de VCP. Soms kan de oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de VCP en de beschuldigde.

 

Afleggen van verantwoording

De VCP valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van KV Odisco. De VCP blijft onafhankelijk en maakt noch deel uit van het bestuur noch heeft een andere taak binnen de vereniging de niet verenigbaar is met de belangen van de melders. De voorzitter van het bestuur nodigt de VCP één keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek. Insteek voor die bespreking is om het bestuur een indruk te geven van de algemene stand van zaken: hoe is het gesteld met de normen en waarden binnen de vereniging. In dit gesprek worden geen individuele meldingen besproken. De VCP kan afzien van het gesprek indien meldingen, zaken of personen zijn te herleiden.

Naar aanleiding van dit gesprek kan gekozen worden om meer preventieve maatregelen binnen de vereniging te ondernemen om een gezond en veilig sportklimaat te bevorderen. De VCP kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. Ook voor de leden van KV Odisco is het mogelijk contact op te nemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Tevens heeft de KNKV twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Voor meer informatie:

http://www.knkv.nl/knkv-corporate/korfbal-zichtbaar-sportief/vertrouwenspunt-knkv/